Pokud bychom nezískali peníze z EU, zůstala by u nás malotřídka, školka už nešla dále nafukovat. Simona Beranová, zástupkyně ředitele MŠ Nehvizdy
slide
Pro naše děti je teď vedle sebe základní škola, základní umělecká škola, sportovní areál i sportovní hala, takže nemusí nikam přecházet, mají vše hezky pohromadě. Martin Hujer, starosta Zruče nad Sázavou
slide
Díky projektu jsem se mohl angažovat ve stavební výrobě a tímto se i vrátit do života a sehnat práci. Jiří Plecháček, adresát projektu
slide

Podívejte se, jak fondy EU pomáhají

Obec Homole a přilehlé obce na Českobudějovicku trpěly nízkým počtem míst ve školkách i nedostatkem prostoru, kde by se rodiče s dětmi mohli setkávat a aktivně trávit svůj volný čas. V rámci projektu došlo k rozšíření prostorů a kapacity školky. Předškolní vzdělávání zde zajišťuje pedagogický personál, který má k dispozici moderní IT vybavení.
 
Předmětem projektu byl vznik centra odborného vzdělávání ve stavebnictví při Vyšší odborné škole stavební a Střední průmyslové škole stavební arch. Jana Letzela v Náchodě. Centrum zabezpečuje materiální podmínky pro kvalitní odbornou a praktickou výuku nejen žáků, ale i dospělých.
 
Cílem projektu byl vznik programu na pomoc rodičům s dětmi při skloubení rodinného a pracovního života. Program zahrnoval individuální kariérní poradenství, po kterém si účastníci mohli zvolit modul Profesní vzdělávání, nebo kurz Základů podnikání. Doprovodnou službou byla možnost hlídání dětí v miniškolce, jejíž kapacita byla v rámci projektu navýšena.
 
V rámci projektu byly rozšířeny prostory mateřské školy v městysu Medlov, díky čemuž došlo ke zkvalitnění výuky a aktivit souvisejících s přípravou dětí na povinnou školní docházku. Jedná se zejména o oddělení lůžkové části od herních činností, vytvoření dostatečného prostoru pro vzdělávací i pohybové činnosti dětí, zabezpečení logopedické péče, vybavení PC a využití výukových programů v rámci jednotlivých aktivit.
 
Projekt byl zaměřen na podporu odborného vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu Svitavské nemocnice, a.s. Cílem projektu bylo prohloubení odborných znalostí zaměstnanců nemocnice. Díky projektu se 243 zaměstnanců zapojilo do 48 odborných vzdělávacích kurzů a zúčastnilo se stovky seminářů a konferencí.
 
Díky zřízení dětské skupiny projektu dochází k usnadnění návratu rodičů zpět do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené a k úspěšnému začlenění na příslušné pracovní pozice u zaměstnavatele, společnosti VF, a.s. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci, kteří nemohou umístit své děti v mateřské škole, případně si nemohou dovolit financovat soukromou péči o tyto děti.
 
Projekt byl zaměřen na zlepšení podmínek pro výuku studijního oboru Rybářství ve Vodňanech. Došlo ke zkvalitnění výuky, a to především v oblasti praktického vyučování a spolupráce se zaměstnavateli v souladu s aktuálními potřebami trhu práce. V rámci projektu vzniklo i vzdělávací interaktivní muzeum, jehož cílem je zvýšení motivace a zájmu žáků o přírodovědné a technické obory.
 
Cílem projektu bylo rozvoj klíčových kompetencí a získání pracovních návyků uchazečům o zaměstnání ve věku do 25 let se základním vzděláním a pomoct jim tak při uplatnění na trhu práce a posílit jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. Díky individuálnímu přístupu a vhodně zvolené rekvalifikaci bylo účastníkům umožněno získat první pracovní zkušenosti ve všech okresech Pardubického kraje.
 
Projekt se zaměřil na zvýšení kapacity Mateřské školy Líně. Jeho realizací byl vyřešen kapacitní problém školky, došlo k rekonstrukci sociálního zařízení a výdejny jídel a uvolnila se místnost pro školní družinu. Došlo ke stabilizaci zázemí pro mladé rodiny v obci, zvýšení komfortu pro děti, rodiče i zaměstnance školky.
 
Cílem projektu bylo zvýšit úroveň znalostí a praktických dovedností studentů VFU Brno v oblasti hygieny a technologie potravin a laboratorních analýz potravin, jejímž důsledkem bude lepší uplatnění absolventů na evropském trhu práce. V rámci projektu proběhla inovace výuky konkrétních předmětů, zavedení nových praktických úloh ve spojení s moderní technikou.
 
Inspirativní projekt, který byl zaměřen na pomoc ženám v předdůchodovém věku, byl realizován v okrese Rakovník. Byl určen pro nezaměstnané ženy po padesátce, které jsou stále aktivní a chtějí svůj život prožívat i nadále neomezeně a s plným nasazením. Program přinesl ženám možnost získat dovednosti a znalosti podporující jejich sebevědomí, které jim umožní podnikat zcela samostatně.
 
Předmětem projektu byl vznik dětské skupiny pro předškolní děti. Byly vypracovány individuální plány rozvoje a děti byly zapojeny do výchovného programu pod vedením zkušených pedagogů. Hlavní úlohou této skupiny byla podpora souladu pracovního a rodinného života, především rodičů pečujících o děti s poruchami autistického spektra (PAS), kteří se chtějí vrátit na trh práce.
 
Hlavní aktivitou projektu byla inovace studijních oborů v oblasti přírodních věd a inženýrství na VUT v Brně s důrazem na nové trendy v oblasti vědy a výzkumu v komerčním sektoru. Součástí procesu inovace bylo vytvoření modulárního systému vyučovaných předmětů pro studenty různých oborů a zajištění přístupu studentů ke špičkovému vybavení.
 
Obsahem projektu byly aktivity, které pomáhají odstranit bariéry absolventů středních a vysokých škol do 25 let věku při vstupu na trh práce. Jejich smyslem bylo zaktivizovat a motivovat účastníky k intenzivnímu hledání zaměstnání a jeho udržení. Práce s účastníky byla postavena na individuální pomoci osobních asistentů s přihlédnutím k osobnostním rysům a dovednostem jedince.
 
Obsahem projektu byla podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve středních a základních školách v Moravskoslezském kraji, podpora a rozvoj spolupráce mezi SŠ a ZŠ a rovněž spolupráce se zaměstnavateli a vysokými školami. Podpora spočívala v modernizaci a zkvalitnění vybavení odborných učeben a laboratoří a byla zaměřena také na výuku, volnočasové aktivity a vzdělávání pedagogů.
 
V rámci projektu došlo k rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání v Třemošnici pro žádaný vzdělávací obor nástrojař ve vazbě na nedostatkovou profesi na trhu práce a potřeby zaměstnavatelů. Ve spolupráci se sociálním partnerem byly vytvořeny a pilotně ověřeny vzdělávací programy, učebnice a vzdělávací materiály včetně e-learningových programů.
 
Obsahem projektu byla mezinárodní spolupráce mezi 9 organizacemi z ČR, Německa a Belgie v oblasti péče o děti v 21. století. Cílem bylo rozvíjet mezinárodní partnerství, ukázat jiný pohled na prorodinnou politiku a sociální systém a sdílet příklady dobré praxe. V rámci projektu byly zrealizovány výjezdy k partnerům, přednášky a vzdělávací semináře.
 
Předmětem projektu byla rekonstrukce a rozšíření hřiště, které je svým zaměřením i rozsahem nejvýznamnějším sportovištěm v dané lokalitě a před úpravami nesplňovalo požadavky na kvalitní a efektivní sportovní činnosti. V rámci rekonstrukce došlo i k vybudování tribun a sportovního a sociálního zázemí. Hřiště primárně slouží 1. ZŠ v Plzni, od dubna do října jej může využívat i široká veřejnost.
 
Načíst další projekty