Modernizace školních učeben

Téměř 3600 základních škol (tedy asi 90 % z celkového počtu) získalo podporu na modernizaci výuky a modernizace tříd z fondů EU. Projekty se kromě přírodních věd týkaly také dalších dlouhodobě problémových oblastí, jakými jsou čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, matematika nebo využívání informačních a komunikačních technologií. Více informací najdete na www.dotaceEU.cz/IROP a http://opvvv.msmt.cz/.

Pro naše děti je teď vedle sebe základní škola, základní umělecká škola, sportovní areál i sportovní hala, takže nemusí nikam přecházet, mají vše hezky pohromadě. Martin Hujer, starosta Zruče nad Sázavou

Podívejte se, jak fondy EU pomáhají

Předmětem projektu byl vznik centra odborného vzdělávání ve stavebnictví při Vyšší odborné škole stavební a Střední průmyslové škole stavební arch. Jana Letzela v Náchodě. Centrum zabezpečuje materiální podmínky pro kvalitní odbornou a praktickou výuku nejen žáků, ale i dospělých.
 
Projekt byl zaměřen na zlepšení podmínek pro výuku studijního oboru Rybářství ve Vodňanech. Došlo ke zkvalitnění výuky, a to především v oblasti praktického vyučování a spolupráce se zaměstnavateli v souladu s aktuálními potřebami trhu práce. V rámci projektu vzniklo i vzdělávací interaktivní muzeum, jehož cílem je zvýšení motivace a zájmu žáků o přírodovědné a technické obory.
 
Cílem projektu bylo zvýšit úroveň znalostí a praktických dovedností studentů VFU Brno v oblasti hygieny a technologie potravin a laboratorních analýz potravin, jejímž důsledkem bude lepší uplatnění absolventů na evropském trhu práce. V rámci projektu proběhla inovace výuky konkrétních předmětů, zavedení nových praktických úloh ve spojení s moderní technikou.
 
Hlavní aktivitou projektu byla inovace studijních oborů v oblasti přírodních věd a inženýrství na VUT v Brně s důrazem na nové trendy v oblasti vědy a výzkumu v komerčním sektoru. Součástí procesu inovace bylo vytvoření modulárního systému vyučovaných předmětů pro studenty různých oborů a zajištění přístupu studentů ke špičkovému vybavení.
 
Obsahem projektu byla podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve středních a základních školách v Moravskoslezském kraji, podpora a rozvoj spolupráce mezi SŠ a ZŠ a rovněž spolupráce se zaměstnavateli a vysokými školami. Podpora spočívala v modernizaci a zkvalitnění vybavení odborných učeben a laboratoří a byla zaměřena také na výuku, volnočasové aktivity a vzdělávání pedagogů.
 
V rámci projektu došlo k rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání v Třemošnici pro žádaný vzdělávací obor nástrojař ve vazbě na nedostatkovou profesi na trhu práce a potřeby zaměstnavatelů. Ve spolupráci se sociálním partnerem byly vytvořeny a pilotně ověřeny vzdělávací programy, učebnice a vzdělávací materiály včetně e-learningových programů.
 
Předmětem projektu byla rekonstrukce a rozšíření hřiště, které je svým zaměřením i rozsahem nejvýznamnějším sportovištěm v dané lokalitě a před úpravami nesplňovalo požadavky na kvalitní a efektivní sportovní činnosti. V rámci rekonstrukce došlo i k vybudování tribun a sportovního a sociálního zázemí. Hřiště primárně slouží 1. ZŠ v Plzni, od dubna do října jej může využívat i široká veřejnost.
 
Projekt byl cílen na modernizaci výuky studentů v bakalářském studijním programu Aplikace přírodních věd na FJFI ČVUT v Praze. Cílem studia tohoto oboru je vychovat absolventa se širokými znalostmi v oblasti jaderné chemie a dobrým rozhledem v dalších oblastech chemie.
 
Hlavním cílem projektu bylo zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti řešení problémů při gynekologických operacích, a to prostřednictvím praktického nácviku na simulátorech. Dalšími cíli byla změna formy komunikace mezi lékaři (zdravotními sestrami) a pacienty (rodinnými příslušníky).
 
Cílem celého projektu bylo zkvalitnění výuky magisterského oboru Zahradní tvorba inovací předmětů zavedením nových forem výuky a zapojením špičkových českých i zahraničních odborníků z praxe do výuky. V rámci projektu byly vytvořeny podmínky pro inovovanou výuku - vybavení učeben, nová skripta, nové vyučovací metodiky, zajištění českých i zahraničních odborníků na výuku. Naplnění tohoto cíle zlepšilo postavení a uplatnění absolventů na trhu práce a přispělo k lepší profesní orientaci studentů během studia.
 
Projekt ČVUT v Praze, určený studentům architektury a stavitelství, cílil především na posílení spolupráce se stavebními a projekčními firmami a státní správou. Podařilo se také navázat partnerství se zahraničními univerzitami, které českým studentům poskytly možnosti stáží, účasti na soutěžích či na letní škole architektury v Rakousku. Projekt přispěl k větší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.
 
Projekt si kladl za cíl inovaci a zkvalitnění bakalářského studia oboru Rybářství zavedením nových forem výuky (e-learningové kurzy, zvukové a obrazové záznamy přednášek, tvorba kognitivních map). Nedílnou součástí této snahy je také zapojení odborníků z praxe do přímé výuky odborných předmětů.
 
Načíst další projekty